Gebruiksvoorwaarden

 

DATA PRIVACY BOX is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel op Place de l'Altitude Cent 31, 1190 Bruxelles,  1190 Brussel, België, en is geregistreerd bij de ECB onder nummer BE0684.607.984.

DATA PRIVACY BOX heeft de "Data Privacy Box" gecreëerd, een set geïntegreerde diensten en oplossingen om verzekeringsmakelaars te helpen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

Deze software is ontworpen en ontwikkeld door DATA PRIVACY BOX, die het op de markt brengt via gebruikerslicenties.

Om de wettelijkheid van zijn verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, heeft de Klant belangstelling getoond voor de software die is ontworpen en ontwikkeld door DATA PRIVACY BOX. De Klant wenst deze software te gebruiken en te implementeren in het kader van zijn activiteiten. Hij wenst ook te profiteren van de ervaring van DATA PRIVACY BOX bij de implementatie en installatie van deze software.

2.1.       Onderhavige algemene voorwaarden hebben tot doel het gebruik- en exploitatierecht uit te maken van de software DATA PRIVACY BOX besteld door de Klant alsook de prestaties van desbetreffende diensten.

2.2.        Voor de bestelde Software, DATA PRIVACY BOX verleent aan de Klant, in zijn hoedanigheid van nemer van de licentie, een niet overdraagbaar en exclusief recht tot gebruik.

3.1.         De Cliënt erkent van DATA PRIVACY BOX of van zijn commerciële vertegenwoordiger, de bijhorende documentatie van de Software te hebben ontvangen. Deze documentatie bestaat uit een presentatie van de Software en alle nuttige informatie die de functies beschrijft van de Software en de bijhorende diensten, alsook de gebruiksvoorwaarden en de gebruiksaanwijzing van de Software.

3.2.         Mits de Klant in het bezit is van nuttige informatie om een beslissing met kennis ter zake te nemen, aanvaardt hij dus de voorwaarden van huidige algemene voorwaarden.

In ieder geval brengt het gebruik door de Klant van de Software DATA PRIVACY BOX en de hieraan gekoppelde diensten noodzakelijk zijn expliciete aanvaarding uit van huidige algemene voorwaarden.


De gebruikerslicentie van de Software DATA PRIVACY BOX is verleend aan de Klant, vanaf betaling van de integrale prijs, en dit voor de duur van één jaar. Huidige gebruikslicentie zal jaarlijks stilzwijgend worden verlengd, voor dezelfde geldigheidsduur, mits betaling van de integrale prijs van het abonnement.