Algemene voorwaarden          |        Bescherming van gegevens

        PRIVACY-POLICY

        HANDVEST VAN HET PRIVÉLEVEN EN BEHEER VAN COOKIES

        Voorliggend Handvest is opgesteld door BVBA Data Privacy Box,met maatschappelijke zetel te Wansijnstraat 53 te 1180 Brussel ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0684.607.984 hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd).

        Het voorwerp van huidig Handvest is het informeren van bezoekers van de website op het adres www.dataprivacybox.be (hierna de “Website” genoemd) met betrekking tot de wijze waarop de gegevens worden verzameld en verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.

        Voorliggend Handvest is gebaseerd op de wens van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet van de 30/07/2018 vanbetreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens  en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” genoemd).

        De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het privéleven van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.

        Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, kan deze contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of e-mailadres weergegeven in het punt “contactgegevens” van voorliggend Handvest.